Dịch vụ, hợp đồng thành lập công ty

Thành lập công ty trên cơ sở sự góp vốn của một hoặc nhiều người hoặc tổ chức và sự hỗ trợ của dịch vụ thành lập công ty. Sau khi thành lập, công ty có khối tài sản riêng, bao gồm tài sản có rieeng và tài sản nợ riêng. Công ty chịu trách nhiệm các nghĩa vụ tài sản của mình bằng tất cả nó có. Tài sản của công ty độc lập với khối tài sản của mỗi thành viên công ty.

Dịch vụ, hợp đồng thành lập công ty

Công ty thường được xem xét trên hai phương diện là kinh tế và pháp lý. Trên phương diện kinh doanh, công ty được xem là một thực thể kinh doanh. Trên phương diện pháp lý công ty được xem là chủ thể thục hiện hành vi pháp lý và hành vi thương mại. Do đó vốn góp cũng được hiểu theo nghĩa kinh tế và nghĩa pháp lý, có nghĩa là cần nghiên cứu định nghĩa góp vốn trên phương diện kinh tế và phương diện pháp lý

  • Về phương diện kinh tế, góp vốn là việc tạo ra tài sản cho công ty nhằm đảm bảo cho những chi phí trong hoạt động của công ty và đảm bảo quyền của các chủ nợ của công ty. Khi góp tài sản vào công ty thì tài sản đó trở thành đối tượng sở hữu của công ty bởi hợp đồng thành lập công ty đã hình thành một chủ thể tách biệt có sản nghiệp riêng. Tư cách của mỗi thành viên công ty có được khi có hành vi góp vốn và đưuọc hưởng một số quyền lợi nhất định đối với công ty tương thích với giá trị số vốn đã đóng góp, đầu tư. Tuy nhiên, các quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên đó còn phụ thuộc một phần vào quy định của pháp luật và đặc biệt là bản điều lệ công ty.
  • Về phương diện pháp lý, góp vốn là hành vi chuyển giao tài sản để sử dụng tài sản đổi lấy quyền lực và lợi nhuận trong công ty. Khi chuyển giao quyền sở hữu hay quyền sử dụng các tài sản cho công ty, thì người góp vốn không nhận được bất cứ một khoản tiền nào từ việc chuyển giao đó (như trong mua bán hay chuyển giao quyền sở hữu tài sản) mà thay vào đó là nhận được quyền lợi nào đó trong công ty có giá trị tương ứng với phần vốn góp đó.