Hoàn thiện thể chế về công bố thông tin cho các doanh nghiệp

Xoay quanh chủ đề về công bố thông tin trong doanh nghiệp, có rất nhiều vấn đề cần được thảo luận.

Kể từ khi các quy định về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cũng như quản trị công ty và công bố thông tin được Chính phủ, Bộ Tài chính… ban hành, vấn đề về việc công bố thông tin dường như là chuyện xảy ra với tần suất lớn trên thị trường chứng khoán. Các khu vực doanh nghiệp và đơn vị công lập khác cũng phải thực hiện việc công khai thông tin chứ không chỉ bó hẹp trong phạm vi nhóm đối tượng công ty đại chúng.

Hoàn thiện thể chế về công bố thông tin cho các doanh nghiệp

Sau khi Luật Chứng khoán được ban hành, hàng loạt nghị định, thông tư được ban hành nhằm mục tiêu hướng tới việc công bố thông tin một cách thật minh bạch. Việc công bố thông tin đối với các thành viên thị trường, các nhà đầu tư đã dần đi vào khuôn khổ sau quá trình trong suốt 20 năm thị trường chứng khoán được chính thức đi vào hoạt động. Khởi đầu là các doanh nghiệp niêm yết tập trung, sau đó là mở rộng ra các công ty đại chúng chưa niêm yết và có quy mô lớn.

Thông tư số 2/2015/TT-BKHĐT nhằm hướng dẫn chi tiết các nội dung và biểu mẫu thống nhất để doanh nghiệp thực hiện đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành vào ngày 16 tháng 4 năm 2015. Tuy nhiên, đây mới chỉ dừng được lại ở cấp độ Quyết định và Thông tư. Điều này dẫn tới việc các doanh nghiệp không thực hiện nghiêm túc quy định về dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài và công bố công khai thông tin theo đúng những gì quy định.

Một điều có thể dễ dàng nhận ra là nếu việc công bố thông tin của các công ty đại chúng được bắt đầu từ những năm 2000 thì việc công bố thông tin của khối doanh nghiệp nhà nước mới được thực hiện từ năm 2014. Theo Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg về quy chế công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu sẽ phải công bố công khai một số thông tin của công ty có liên quan đến các hoạt động như: công bố báo cáo tình hình hoạt động hàng năm; công bố về chiến lược, kế hoạch phát triển doanh nghiệp; công bố về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh; công bố kế hoạch sản xuất, đầu tư, tư vấn đầu tư nước ngoài hàng năm; kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; công bố lương thưởng cho người lao động của doanh nghiệp,v.v…