Nhãn hiệu tập thể của Hoa Kỳ

đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý
đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Ở Hoa Kỳ không tiến hành đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý mà chỉ thông qua bằng việc xem xét nhãn hiệu có đủ điều kiện để trở thành chỉ dẫn địa lý hay không. Một trong những loại nhãn hiệu được xem xét trở thành chỉ dẫn địa lý là nhãn hiệu tập thể.

đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Nhãn hiệu tập thể là một cách khác, mặc dù không phổ biến, được dùng để bảo hộ chỉ dẫn địa lý mà không thông qua việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Các nhãn hiệu tập thể chỉ thuộc về một nhóm công cộng hay tư nhân, ví dụ như các hiệp hội thương mại và được sử dụng bởi các thành viên của một tập thể, hiệp hội hoặc các nhóm tập thể khác để phân biệt sản phẩm dịch vụ của họ với của các bên không là thành viên. Chỉ có thành viên trong nhóm sở hữu nhãn hiệu tập thể mới được dùng nhãn hiệu tập thể. Một ví dụ về một tổ chức tập thể là một tập thể có thể khuyếch trương hàng hóa dịch vụ của các thành viên của mình nhưng không bán các hàng hóa của mình (mặc dù nó có thể). Chủ sở hữu của một nhãn hiệu tập thể, không giống như chủ sở hữu của một nhãn hiệu chứng nhận, có thể sử dụng nhãn hiệu để sản xuất và tiếp thị hàng hóa của mình và khuyếch trương sản phẩm của các thành viên.