Quyền tự do kinh doanh trong hiến pháp

Thành lập công ty
Thành lập công ty

Không chỉ có Hiến pháp Việt Nam mà Hiến pháp và pháp luật ở hầu hết các nước trên thế giới tuy ở nhiều góc độ khác nhau nhưng đề ghi nhận quyền tự do kinh doanh như một quyền đương nhiên của công dân tương tự như quyền có việc làm, quyền sở hữu tài sản. Quyền tự do kinh doanh không phải là một quyền năng đơn lẻ, trừu tượng mà là một hệ thống các quyền gắn liến với các chủ thể kinh doanh mà trước hết là quyền tự do thành lập công ty.

Ở góc độ pháp lý: Thành lập công ty được hiểu là một thủ tục pháp lý được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác lập tư cách pháp lý cho công ty mà nhà đầu tư bỏ vốn thành lập. Như vậy, sau khi lập kế hoạch kinh doanh và xác định được loại hình sản xuất – kinh doanh công ty sẽ thành lập, nhà đầu tư sẽ phải chuẩn bị những giấy tờ cần thiết mà cơ quan nhà nước yêu cầu. Những giấy tờ này đều được thể hiện trong bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh và có giá trị thẩm định, kiểm tra về khả năng quản lý, định hướng phát triển công ty, năng lực của nhà đầu tư cũng như tiềm lực tài chính để hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, đủ sức cạnh tranh mang lại sản phẩm chất lượng cao cho xã hội.

Quyền thành lập công ty là nội dung cơ bản và quan trọng nhất trong hệ thống quyền tự do kinh doanh. Quyền tự do thành lập công ty còn bao hàm quyền tự do chọn ngành nghề kinh doanh, hình thức tổ chức kinh doanh – sản xuất và địa điểm hoạt động lâu dài. Về nguyên tắc, không ai có quyền can thiệp, ngăn cản trái phép quyền tự này của họ. Các cơ quan, chủ thể có thẩm quyền phải tạo mọi điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho người đăng ký thực hiện quyền của mình.

Sau đó quyền tự do kinh doanh được thể hiện dưới hình thức quyền được đảm bảo sở hữu đối với tài sản, quyền tự do cạnh tranh trong sạch theo pháp luật, quyền tự định đoạt trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp.